Status onderzoek Graetheide

Golvende lijn als sectiedeling

Reeds in 2020 zijn we gestart met het inventariseren van de wensen en behoeften in de leefomgeving van Graetheide. Vele besprekingen, bijeenkomsten en dialoogsessies volgden in de afgelopen jaren. In 2023 hebben we zowel de omgeving als de gemeenteraad verder en concreter geïnformeerd over onze ideeën en hoe wij hiermee invulling kunnen geven aan de wensen en behoeften van de bewoners, want deze staan bij onze werkwijze #BUITEN centraal.

In 2023 gingen we zo op bezoek bij de bewoners in Graetheide, Berg aan de Maas, Urmond, Guttecoven, Einighausen en Obbicht. Stuk voor stuk interessante avonden met een goede en constructieve dialoog. Bewoners konden tijdens deze inloopavonden hun vragen stellen, mogelijke zorgpunten kenbaar maken of nadere wensen formuleren. De meeste vragen spitsten zich toe op enerzijds de risico’s en gevolgen van een zand- en grindwinning op het voortbestaan  van de Kingbeek en anderzijds het geluid dat gepaard gaat met het ontgraven en veredelen van zand en grind.

Voor de toekomst van de Kingbeek wordt op dit moment een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd door een team van ecologen, hydrologen, geologen en geo-hydrologen. Het is belangrijk de effecten van een ontgronding op het grondwater systeem te onderzoeken. Ook de autonome ontwikkelingen worden in dit onderzoek meegenomen. Om de ondergrond meer in detail in beeld te krijgen heeft onlangs een quad met meetapparatuur door het gebied gereden. De uitkomsten van het hydrologisch  onderzoek verwachten we binnen twee maanden te krijgen.

Ten aanzien van het geluid hebben we tijdens een viertal sessies mensen uitgenodigd om onze winning in Meers te komen bezoeken. Samen met hun zijn wij op meerdere afstanden gaan luisteren naar de grindveredelingsinstallatie die in gebruik was. In vrijwel alle gevallen waren de zorgen over geluid hiermee weggenomen.

Hoe verder? Zowel aan de mensen in omgeving als aan de gemeenteraad hebben we beloofd ons weer te melden als het onderzoek klaar is zodat we dit verder kunnen toelichten. Voorafgaand aan het onderzoek hebben we alle partijen benaderd om mee te denken over de onderzoeksopzet zodat hier later geen discussie over kan ontstaan. Hier is helaas geen gebruik van gemaakt dus zullen we nu de uitkomsten van het onderzoek presenteren en verder toelichten. Daarna hopen we snel met de omgeving in gesprek te kunnen gaan over de onderzoeken die we in het kader van een MER-procedure moeten doorlopen. Dit alles met als doel om zo snel en concreet als mogelijk aan de slag te kunnen gaan met de wensen en behoeften vanuit de omgeving zoals in eerdere stadia en in de gebiedsvisie Chemelot en omgeving is besproken en vastgelegd.

Bodemonderzoek Inloopavond Graetheide Inloopavond Berg Bezoek Meers 1 Bezoek Meers 2

 

volgend nieuwsitem
In gesprek met de omgeving
Golvende lijn als sectiedeling